Haszonbérleti díj felülvizsgálat

Bizonyos jogszabályban foglalt körülmények fennállása esetén, a föld haszonbérleti szerződéses jogviszonyban álló felek bármelyike kezdeményezhet a haszonbérleti díj felülvizsgálatára vonatkozó eljárást. Már a peren kívüli megállapodáshoz is célszerű a reális és helyben szokásos haszonbérleti díj megállapításával foglalkozó szakértői vélemény elkészíttetni, mellyel megkönnyíthető az előzetes megállapodás. Amennyiben a felek peren kívül nem tudnak megegyezni, úgy a bíróság előtt folytatódhat az eljárás. Ennek az eljárásnak az alapját képezi az igazságügyi szakértő által elkészített szakértői vélemény.

A megfelelő tartalmú szakvélemény érdekében célszerű olyan igazságügyi szakértőt keresni a kezdeményező félnek, aki az agrárvégzettségen és megfelelő szakmai gyakorlaton túl rendelkezik az ingatlan vagyonértékelés végzésére jogosultságot adó képzettséggel is. Bár a jogszabály nem írja elő, de mindenképpen célszerű, ha a szakértő kompetencia területei között szerepel a termőföld értékbecslés, termőföld forgalmazás szakterület is, hiszen a szakvélemény készítés során a haszonbérleti díj megállapítás egyik fontos része, az adott termőföld értékbecslése is.

Fontos: Igazságügyi szakértői vélemény elkészítéséhez nem elegendő a rendelkezésre álló adatok és információk feldolgozása és ebből következtetések levonása. A szakvélemény elkészítése minden esetben helyszíni szemlét igényel! A szemlét nem pótolják a különböző felületeken elérhető térképek és adatbázisokból származó adatok. A szemlén esetenként olyan információ birtokába juthat a szakértő (pl. művelést akadályozó tereptárgyak, talajminőség, termőréteg vastagság, a terület ápoltsága, esztétikai benyomás…stb.), ami jelentősen befolyásolhatja a termőföld értékét és a haszonbérleti díjat. Mindkét félnek érdeke az, hogy a helyi érték és bérleti viszonyokat reálisan tükröző, a hatóságok és a bíróságok előtt minden tekintetben megfelelő és felhasználható szakvélemény készüljön el.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénynek a haszonbérleti díj felülvizsgálatára lehetőséget adó passzusai a következők:

„..50/A. § *  (1) A legalább 10 éves időtartamú haszonbérleti szerződés esetében a szerződő felek bármelyike az e §-ban foglaltak szerint a szerződéskötést követő 5 év elteltével – ha a haszonbérleti szerződés időtartama meghosszabbítás folytán éri el a 10 éves időtartamot, a meghosszabbítás időpontjától számított 5 év elteltével -, majd az első kezdeményezést követően 5 évente kezdeményezheti a haszonbérleti szerződés módosítását a haszonbérleti díjnak a kezdeményezéskor irányadó helyben szokásos piaci haszonbérleti díjra való módosítása érdekében, feltéve, hogy a haszonbérleti szerződés időtartamából legalább még 5 év van hátra.

 (2) A kezdeményezésben a piaci haszonbérleti díj mértékét igazságügyi szakértői vélemény alapján kell megállapítani. A haszonbérleti szerződés módosítására irányuló kezdeményezéshez csatolni kell az igazságügyi szakér

(3) Ha a kezdeményezésben megjelölt piaci haszonbérleti díj mértéke a haszonbérleti szerződés szerinti haszonbérleti díj mértékétől legalább 20%-kal tér el, az ellenérdekű fél a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a haszonbérleti szerződést a gazdasági év végére felmondhatja. 

(4) Ha az ellenérdekű fél a kezdeményezéssel nem ért egyet, de a (3) bekezdésben foglaltak alkalmazására nincs mód, vagy azzal nem kíván élni, a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a bíróságtól kérheti a piaci haszonbérleti díj meghatározását; ellenkező esetben a haszonbérleti díjat a kezdeményezésben megjelölt mértékben módosítottnak kell tekinteni.

 (5) Ha a bíróság által meghatározott haszonbérleti díj mértéke a korábbi haszonbérleti díj mértékétől legalább 20%-kal tér el, az ellenérdekű fél a bíróság határozatának jogerőre emelkedésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a haszonbérleti szerződést a gazdasági év végére felmondhatja.

 (6) A felek az (1) bekezdésben szereplő, első szerződésmódosítási kezdeményezésre előírt, továbbá az azt követő szerződésmódosítási kezdeményezések közötti időtartamot, valamint a szerződésmódosítási kezdeményezés feltételeként előírt, a szerződés időtartamából hátralevő időtartamot 5 évnél rövidebb időtartamban is megállapíthatják. E § rendelkezéseitől a felek egyebekben érvényesen nem térhetnek el…”